Skriftserier

Centrum för Öresundsstudier (CORS www.cors.lu.se) är en nätverksorganisation som fokuserar på att skapa möten både mellan forskare, och mellan forskare och aktörer utanför universitet. Centrum för Öresundsstudier arbetar för samverkan med det omgivande samhället i frågor rörande Öresundsregionen, gränsstudier och regionstudier. I skriftserien »Centrum för Öresundsstudier« (ISSN 2001-9874), som utges av Makadam, presenteras aktuella forskningsresultat skapade utifrån sådana ambitioner. Serieredaktör är Johanna Rivano Eckerdal.

Åt Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ www.rj.se) publicerar Makadam sedan 2008 en årsbok. Ambitionen med årsböckerna är att ge en bild av kvaliteten och bredden i dagens forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Varje bok behandlar ett övergripande tema med utgångspunkt i den forskning stiftelsen stödjer. Från och med 2019 består årsboken av häften med essäer som tillsammans utgör en årsbox.

Makadam har även haft uppdraget att publicera RJ:s skriftserie, som utgörs av slutrapporter från stiftelsens större forskningsprogram, och är utgivare av skrifterna 1–20.