TrŒdbundet fšrlagsband

med skyddsomslag.

Illustrerad i sv/v.

416 s.


ISBN 978-91-7061-020-2

Adlibris

Bokus

Lycknis

Inte ett ord om kŠrlek

€ktenskap och politik i Norden ca 1850-1930

Kari Melby, Anu Pylkkänen, Bente Rosenbeck,

Christina Carlsson Wetterberg

 

€ktenskapet Šr en ram kring personliga relationer, men det handlar ocksŒ om politik och makt. I denna bok Šr det Šktenskap som politik som stŒr i fokus, nŠrmare bestŠmt den process som ledde fram till den djupgŒende reform av Šktenskapslagstiftningen som genomfšrdes i de nordiska lŠnderna mellan 1909 och 1929, alltsŒ decennier fšre švriga Europa. Detta fšranleder fšrfattarna att tala om en specifik nordisk Šktenskapsmodell.


Den nya lagstiftningen var ett resultat av ett omfattande skandinaviskt harmoniseringsarbete, och innebar en re-formering av sŒvŠl reglerna fšr ingŒende och upplšsning av Šktenskap som det rŠttsliga fšrhŒllandet mellan makarna inom Šktenskapet. LikstŠllighet var ett honnšrsord i debatten, men begreppet hade en annan innebšrd Šn idag. De gifta kvinnorna gavs erkŠnnande som sjŠlvstŠndiga och myndiga individer, samtidigt som lagen strŠvade efter att stŠrka dem i deras stŠllning som mšdrar och husmšdrar. KŠrnfamiljen satte ramen fšr likstŠlligheten.


I lagen lyser begreppet kŠrlek med sin frŒnvaro. FamiljerŠtten handlade om annat Ð om parternas rŠttigheter och skyldigheter gentemot varandra, gentemot barnen och mot tredje part. Bokens empiriska fokus ligger pŒ lagarnas utformning och pŒ de aktšrer som pŒ olika sŠtt var engagerade i lagstiftningsprocessen Ð juristerna, kvinnoršrelsens representanter, politikerna, lŠkarna och prŠsterna. Reformen sŠtts vidare in i ett stšrre samhŠlleligt perspektiv och ses som ett centralt element i den moderniseringsprocess som skapade den skandinaviska vŠlfŠrdsstaten. Den nordiska Šktenskapsmodellen hade sina historiska rštter samtidigt som den var ytterst modern, i sin tro pŒ vetenskapen, pŒ den individuella friheten och pŒ statens rŠtt att intervenera i det mest privata.

Centrum fšr Danmarksstudier 11