TrŒdbundet fšrlagsband med skyddsomslag.

416 s.

ISBN 978-91-7061-026-4

Adlibris

Bokus

Lycknis

Bortom stereotyperna?
Invandrare och integration i Danmark och Sverige

Red. Ulf Hedetoft, Bo Petersson &
Lina Sturfelt (red.)

I svensk debatt utmŒlas Danmark som ett fŠste fšr frŠmlingsfientlighet och fšr en snŒl och stelbent behandling av invandrare. Det populistiska Dansk Folkeparti sŠtter tonen och de etablerade politiska partierna fšljer av opportunistiska skŠl mer eller mindre med i dansen.  andra sidan beskrivs Sverige i dansk debatt som mŒngkulturalismens fŠste i Norden, ett land dŠr den politiska korrektheten sitter i hšgsŠtet, och dŠr det politiska etablissemanget, anfšrt av svensk socialdemokrati, lagt locket pŒ debatten sŒ att gemene mans Œsikter om invandring inte tillŒts komma fram. SŒ kan Œtminstone huvudlinjerna i de offentliga samtalen sammanfattas. Men Šr det egentligen sŒ hŠr enkelt?


Bortom stereotyperna? speglar den angelŠgna samhŠlleliga forskning om invandring, nationell identitet och mŒngkulturalism som finns i Sverige och Danmark. Det Šr en volym dŠr alla lŒngt ifrŒn Šr eniga om allt, vilket skapar spŠnning och dynamik. Tematiskt famnar den šver ett vitt fŠlt, med sŒvŠl generella diskussioner som analyser av invandrares fšrhŒllanden och integrering i de tvŒ lŠnderna. I flera av bidragen fšrs diskussionen i termer av problem och fšrtjŠnster med mŒngkulturalism. Inte minst diskuteras dŠr frŒgor med koppling till islam. I de konkreta analyserna sker fruktbara jŠmfšrelser mellan dansk och svensk praxis och politik.


Bortsett frŒn de skillnader som finns mellan fšrfattarnas utgŒngspunkter, och bortsett frŒn hur man ser pŒ invandring genom olika historisk-kulturella glasšgon, Šr bilden av de tvŒ lŠndernas migrations- och integrationspolitik ŠndŒ att det finns fler šverensstŠmmelser Šn man skulle kunna tro. Det beror frŠmst pŒ att bŒda stŒr infšr utmaningar av alltmer transnationell karaktŠr. NŒgra hŠrstammar ur den gemensamma globaliseringskontexten, andra har att gšra med de lokala svŒrigheterna att upprŠtthŒlla vŠlfŠrdsstaten under nya demografiska betingelser.


Genom jŠmfšrande analyser av sŒvŠl den generella utvecklingen som enskilda policy-omrŒden visar boken mŒnga av dessa nya mšnster och sammanhang och fšrflyttar debatten bortom de gŠngse stereotyperna.

Centrum fšr Danmarksstudier 12